Vores profil

Historien bag Eventyret om Ørum Aktiv Center

(forfattet af Marianne Aabenhuus)

1989: Frivillige leder fra Ørum If, Kvik/Ramten, Stenvad Boldklub og Ørum skole lavede en projektgruppe med et klart mål: der skulle bygges en idrætshal i Ørum.

De lokale foreninger skulle dengang køre primært til Glesborg for indendørs idræt, men det var uhyre svært at få de ønskede tider stillet til rådighed. Elever på Ørum Skole havde kun egne ældre gymnastiksale til idrætsudfoldelse – slet ikke nok i forhold til tidens krav om at skabe bevægelse og udfordre nye idrætsgrene.

Kommunalvalg nov.1989 blev brugt som første italesættelse af projektet overfor daværende politikere i Nørre-Djurs Kommune. Taktisk blev der holdt møder med hver side af kommunal politikere - den ”røde” og ”Blå” blok i daværende lokaler hos Bikuben i Ørum.

16.januar 1990 stiftedes Den Selvejende Institution ØrumHallen – med et Repræsentantskab på 35 medlemmer fordelt på lokale idrætsforeninger, spejdere, skoler, borgerforeninger, husmorforeninger, jagtforeninger m.fl., samt personlig valgte på et årligt møde. Kommunen fik stillet 2 pladser til rådighed.

Repræsentantskabet vælger så hver år en bestyrelse til at stå for drift m.m. .

Ingolf Steffensen blev 1.ste formand i Repræsentantskabet, og Mogens Skriver Rasmussen blev 1.ste formand i Bestyrelsen. Kommunen ønskede dengang ikke at besætte deres 2 pladser.

BESTYRELSEN trak i arbejdstøjet, nok uden helt at kende udfordringerne de kommende år, men faste i troen på, at der SKULLE bygges en idrætshal i Ørum.

Der blev arbejdet med tegninger for en ret ordinær hal incl. omklædningsrum og lille cafe til en totalpris dengang på 1.223.280 kr.!

1992: Dialog med kommunen blev ved dialogen – da kommunalbestyrelsen ikke havde flertal for at støtte et halbyggeri. MEN… presset fra Ørum medførte dog, at kommunen anmodede deres Idrætssamvirke om en undersøgelse om halbehov blandt brugerne i Nørre Djurs Kommune.

Resultatet forelå i april 1992, og den viste klart et behov for hal nr.2 i kommunen OG at den burde

placeres i Ørum.

Bestyrelsen pressede ihærdigt på overfor kommune, udvalg og lokale politikere – men vi måtte frem til 1994.

1994: Bestyrelsen iværksatte en Husstandsindsamling af støttekroner til halbyggeriet, primært for

at overbevise politikerne om at vi VILLE projektet. Ca. 35 frivillige gik fra dør til dør i hele det

gamle Ørum Skoledistrikt – ca. 1.000 husstande – og fik 460 tilsagn om støtte for ca. 225.000 kr. –

Faktisk mange penge i datidens økonomi! Lokale foreninger og idrætsforeninger supplerede med andre 80.000 kr.. Bestyrelsen fik godkendt private tilskud som fradragsberettiget – ret uset på det tidspunkt, men hvor der er vilje er der vej!

Mange fik streamer på bilen: ”STØT ØrumHallen – dét gør JEG

Vi fik skabt respekt hos politikerne, som i disse år også tumlede med skolestruktur etc. – som medførte at Fjellerup’s elever blev overført primært til Ørum Skole.

1995: Bestyrelsen inviterede Børne- og Kulturudvalg med på ”Inspirationstur” til halbyggerier i Rønde, multihal Bjergnæshallen ved Viborg og Tilsthallen, som var sammenbygget med bibliotek.

Turen var en øjenåbner for mange politikere og tiden i bussen blev godt udnyttet til at skabe relationer.

Kommunalbestyrelsen traf i foråret 1995 ENDELIG beslutning om, at hal nr.2 skulle ligge i Ørum.

1996: Mogens Skriver Rasmussen trak sig som formand, fordi tidsforbruget ikke harmonerede med hans drift af eget arkitektfirma. Marianne Aabenhuus blev ny formand.

DGI lovede støttesum på 115.000 kr.

Arkitektfirma Gunner Thorup Rasmussen fra Tarm fremlagde nye tegninger m.m. på 1.900m2 med både hal, møderum, cafeteria OG bibliotek – Budgetpris 8.400.000 kr., finansieret med egne midler, 4 mill.kr. lån i realkredit og 4 mill.kr. rente- og afdragsfri lån kommunen. Planforslag og ansøgning sendt til kommunen 22.04.1996.

Allerede dengang blev vores lokale kunstner Morten Skovmand tilknyttet, både med henblik på udsmykning af hallen og farvevalg i bygningen som helhed.

1997: NU sker det….

Politikerne har ENDELIG blåstemplet vores projekt med bevilling af både driftstilskud og anlægskroner, fordelt i budget 1997 og 1998. For fuld sammenhæng af det ”store projekt” vil det være nødvendigt at finde midler fra fonde m.m. – så bestyrelsen har stadig en travl hverdag!

Især Lokale- og Anlægsfonden tages i dialog, bl.a. fordi Ørum Hallen skal indrettes med handicap hensyn fordi vi jo har Djurslands Skolen som bruger.

Navneændring besluttes, så institutionen i stedet skulle hedde Ørum Aktiv Center – med signal om at byggeriet skal favne alle slags aktiviteter inklusiv bibliotek m.m. og ikke kun

ordinær idræt.

MÅL om byggestart nov. 1997 og ibrugtagning august 1998. Lokalplan blev gennemført og så meldte kommunen tilbage efter Budgetrunden 1997, at der var indført anlægsstop, som faktisk blev forlænget frem til 1.4.1998. Helt ekstraordinært fik vi bevilget 250.000 kr. til projektering ud

fra, at der jo var opgaver sat i gang med arkitekt m.fl. og at der SKULLE bygges en hal.

Kommunalvalg nov.1997: vi fyldte i debatmøderne og for første gang indsatte kommunen i januar1998 kandidat på deres sæder i repræsentantskab og bestyrelse. Gert Eriksen var den første i bestyrelsesregi, Jens Peter Jellesen og Kirsten Bech i regi repræsentantskabet.

1998: Bestyrelsen holdt stædigt fast i dialog med kommunen og trods et 1.ste afslag fra Lokale- og Anlægsfonden, formåede man alligevel at få dem med i projektet 12.maj 1998, idet de skrev på deres hjemmeside:

Fonden har valgt at støtte ansøgningen, da projektet er et godt bud på fremtidens multibyggeri, som indeholder næsten alle genrer af kulturelle faciliteter, et kunst-/kulturhus, en idrætshal og et bibliotek. Samlet vil projektet danne grundlaget for et landsbysamfund som fremmer helhed, trivsel og fællesskab. Projektet vil desuden integrere forskellige interesse- og borgergrupper og via et alsidigt kultur- og fritidstilbud skabe grobund for vækst i lokalområdet”

Bevilling lød på direkte tilskud 1,250 million Kr. og lånetilsagn op til 5 million Kr.

Kommune vedstod deres bevilling fra 1997 – men valgte af hensyn til kommunens økonomi at

udskyde Biblioteksbyggeriet, dengang til ult. 2001, senere faktisk udskudt helt frem til 2006, hvor biblioteket endelig blev opført før kommunesammenlægningen.

Licitation på byggeriet blev afholdt 1.9.1998 med noget større priser end budgetteret, men med velvilje fra flere entreprenører, kunstner m.m. kom der sammenhæng, og der kunne sættes det første spade stik den 6.november 1998 (udført med en stor Gummiged).

Hen over 1998 var der nedsat flere udvalg, og de blev intensiveret 1998/1999:

  • ​Inventarindkøb m.m.
  • ​Indvielsesarrangement aut.1999
  • Centerleder-rollen
  • ​Ordensregler i centret

1999: Vinterbyggeri, ugentlige byggemøder, udfordring med stålleverandør etc. – bestyrelsen var absolut på overtid frem mod indvielsen i august.

Force-institut Århus blev hentet ind og påbød stålleverandør at udføre forstærkninger i trekant sammenføjninger på stålbuer i hallen.

Indvielse 14. & 15.august 1999: Der var indbudt til reception for håndværker, politikere, fonde m.fl., før vi alle kunne opleve ”FOLKETS” indvielse i hallen med indmarch/faner fra idrætsaktive, taler ved Borgmester Leif Sørensen, Amtsborgmester Johannes Flensted Jensen, Lokale- & Anlægsfonden og bestyrelsesformand Marianne Aabenhuus.

Aftenfest med revy, taler, udenlandske gæster fra kommunens venskabskommuner Norge og Sverige. Søndag fyldt med aktiviteter: handicapbasket, norsk folkemusik, Rope Skipping, Flying Superkids, Modeopvisning, Badmintonopvisning og damehåndbold.

​Niels Bent Harder blev ansat som hallens 1.ste Centerleder.

Foreningerne kunne herefter starte deres aktiviteter, og de havde alle vækst i medlemstal –

Ørum IF udvidede med flere aktivitetsgrene og Stenvad Boldklub brugte mere og mere både hal og græsanlæg i Ørum.

Skole eleverne havde brugsret til hallen ugens 5 dage frem til kl. 14.00 – og placerede desuden flere skolefester m.m. - og i efteråret 1999 opførte 5.klasserne i hele kommunen Ronja Røverdatter med tætpakkede tilskuere på stolerækker. Her om kunster Morten Skovmand udsmykning meget smukt til sin ret!

2000-2005: Gennem de første år af hallens levetid blev der udover idrætsaktiviteterne lagt flere sociale events ind i byggeriet. Årlig Nytårsraket i januar med syngende kunstnere, Nørre Djurs Kunstforening opstod og anvendte hallen til skiftende udstillinger, Vinterbal (senere flyttet til Stenvad Mosebrug).

Centerleder fratrådt efter eget ønske i 2001, og i stedet blev ansat Egon Madsen, som oprindelig stammede fra Ramten.

Ude område arealet ved hallen er kommunal ejendom, og kommunen skulle anlægge parkeringsplads m.m.. I mange år grus belægning, som betød en del svineri i forhallen.

Bestyrelsen var i vedvarende kontakt med kommunen, men lige lidt hjalp det.

2006: Kommunen opførte langt om længe bygningsdelen med Bibliotek, hvor Lars Larsen var

Leder. Ideologien om et samlet hus var en succes.

Desværre fandt kommunen ikke penge til asfaltering parkeringsarealer, som faktisk først blev

gennemført langt senere – i 2013J

Centerleder Egon Madsen ønsker at fratræde, og centerleder Svend Åge Jellesen, som har boet lokalt i en årrække, tiltræder 1.9.2006. Dette var nu med forpagtning af cafe som en del af jobaftalen.

2007-2010: Køkken renoveres i 2008, så det kan indfri behov for mange bespisninger i lille sal.

Der planlægges i 2009 tilbygning ca. 110m2 til brug for ny Fittness center i ØAC.

Byggesum 800.000 kr. – finansieret af ØAC selv inklusiv mindre lån fra DGI og ingen tilskud fra Norddjurs Kommune. Det startede op med 16 frivillige instruktører og ca. 125 medlemmer.

2013: Kommunen gennemførte langt om længe asfaltering af parkeringspladsen

2015: ØAC fik igen ansvar for spinning, som Ørum IF/AC Norddjurs havde driftet en årrække.

Udvidelse af øst-enden med større depot- og redskabsrum. Igen selv finansiering med 980.000 kr. uden tilskud fra Norddjurs Kommune. Ny varmestyring m.m. til at spare på driftsudgifter.

2017: Kunstner Morten Skovmand og arkitekt Mogens Skriver Rasmussen fik langt om længe

spundet de sidste mål fra centret opstart i 1999 sammen. To udendørs Pyramider skulle fuldende idegrundlaget og de blev endelig indviet - her kan glade børn kravle og springe eller bare sætte sig og nyde hinanden.

Der blev også anlagt en ”forhindringsbane” til udendørs motion – måtte desværre fjernes igen

i 2022, da myndighedskrav til vedligehold og godkendelse ville blive alt for dyrt.

2019: Sofie Høyer overtog forpagtning af cafe m.m. og Centerleder Svend Åge Jellesen opsagde sit job december 2019

2020:

Ny centerleder Michael Nielsen tiltræder 1.3.2020 – lige før Corona lukkede centret ned.

2020-2021: Nedlukning periodevis på grund af Corona Denne tid blev anvendt til at få alle rum i hallen shinet op, malet, renovering af materiel, lakering gulve m.m. – noget nemmere, når brugerne ikke havde behov for adgang. Der var i denne periode Covid19 testcenter i ØAC.

Tale ved indvielse 14.august 1999 af Ørum Aktiv Center

​(v/Marianne Aabenhuus)

​"Der var så dejligt ude på landet…når der bare lå et Kulturcenter!”

​Næsten sådan må vor store digter H.C. Andersen have tænkt, da han for godt 150 år siden skrev eventyret om Den Grimme Ælling.

​Med samme tålmodighed som andemor i eventyret har bestyrelsen bag Ørum Aktiv Center ruget videre på ideen bag projektet for at få ”ægget” klækket.

​Fra ægget blev lagt i 1989 og til de første huller blev slået på skallen i 1996 var der mange i ”andegården”, som mente hint og meget om ægge-projektet. Nogle fandt, at det burde blive liggende og slet ikke udklækkes, andre fandt at nok kunne det klækkes, men så flyttes til en anden andegård!

​Bestyrelsen stod dog fast på sit – ganske som andemor forsvarede sit ”store æg”. Uberørt af de mange tilråd som: ”den er for stor og for aparte!” og ”så skal den nøfles” – holdt bestyrelsen fast i idéen om at få opført et anderledes samlingssted for borgerne i by og på land. Det skulle blive et hus med plads til ALLE – store og små, unge som gamle – ingen skulle hindres adgangen til ”vores svane”!

​Efter mange seje timer fik vi ægget klækket og overbevist både politikere og borgere i nabo-andegårdene om, at det faktisk var en god ide at placere Ørum Aktiv Center her på bakken ved Ørum Skole – hvor alle kan se, hvor smukt det strækker sine vinger mod land og by. For 9 mdr. siden satte vi spaden i jorden – og nu står vi klar til at bruge Centret! Det har været en spændende og udfordrende vinter, forår og sommer, som vi er mange der sent vil glemme. Vind, regn og blæst forrykkede lidt i vor tidsplan, så vi først de seneste dage har kunnet sende de sidste håndværkere hjem. Mange har i sommer fulgt byggeriet på nærmeste hold med spørgsmål, forslag og ønsker til bygningen. Ønsker som på grund af de økonomiske muligheder ikke alle har kunnet opfyldes, men som vi har noteret os til senere brug, når der kan skaffes midler hertil!

​Mange, mange frivillige hoveder og hænder har været i aktion siden foråret for at gøre klar til at tage centret i brug. En stor TAK til alle for hver en engageret stund – idéer har fået lov at spire og gro, netop som tanken bag byggeriet om samarbejde på tværs af aldersskel, foreningstilhør og fysisk formåen.

​Rigtig, rigtig mange har siden 1994 fulgt bestyrelsens opfordring til at støtte op om projektet. Dels ved økonomiske bidrag efter egen formåen, dels ved aktivt at omtale og arbejde for projektet i den ene eller den anden form. Bestyrelsen takker herigennem alle for de bidrag, der til dato er ydet. Uden den lokale opbakning havde der ikke været grund til at arbejde med projektet og slet ingen synlig bevis på, at ønsket om et kulturhus ikke blot var en ”døgnflue”.

​Kommunens politikere, samt bestyrelsen bag Lokale- og Anlægsfonden har som de 2 store bidragsydere i byggeriet netop lagt vægt på denne opbakning. Tilslutningen her i dag er blot endnu et synligt bevis på fællesskabet.

​På bestyrelsens vegne takker jeg endnu engang repræsentanterne for begge for den positive bearbejdning I har ydet vort projekt. Ved fælles hjælp er huset blevet et fremtidssikret samlingssted i lokalsamfundet.

​Desuden har en del fonde ydet os bidrag til særlige inventarindkøb. Uden disse midler ville mange hensyn ikke være taget, bl.a. til vore mange handicappede brugere. TAK til Jer alle for opbakningen – uden Jeres medvirken var vi ikke nået frem til det flotte resultat i dag.

​Naturligvis også en tak til de professionelle hænder bag byggeriet:

​Arkitekt og ingeniører, håndværkere, kunstner og byggemyndigheder. Tilvalget af Morten Skovmand som kunstnerisk konsulent i 1996 var lidt af en ”nytænkning”. Igen kom janteloven lidt frem iblandt os – ”var det nu også nødvendig?” eller ”spar dog de penge”. Jeg håber at alle der i dag ser på farvesammensætning, lysvirkning og harmoni i udsmykningen vil give os ret i, ”Det er nu ik’ så ringe endda” – vel?

​Til i det daglige at passe på vort center har bestyrelsen ansat Niels Bent Harder som centerleder – Du og din familie bydes hjertelig velkommen til vor egn og vi glæder os til et inspirerende samarbejde om fremtidig brug af centret.

​Fra på mandag bruges centret af børn og lærere på Ørum Skole og de mange aktive i vort foreningsliv ugen igennem. I har alle set frem til at tage bygningen i brug – Hjælp os nu at passe på den ved at overholde de meget få opholdsregler, som vi har hængt op over for brugerne. Det er vores fælles ansvar at værne om huset, så vi alle kan glædes over det i mange år frem – Velkommen til alle på mandag.

​Tak til alle Jer, som i dag er mødt frem fra nær og fjern for at markere indvielsen sammen med os. En særlig tak til amtsborgmester Johannes Flensted Jensen, borgmester Leif Sørensen og konsulent Jørn Christoffersen for at afse tid til at tale for os. Og en stor, stor tak til vore gæster fra Norge og Sverige for at afse tid til både rejse og medvirken i hele weekendens arrangementer.
​Og lad os da slutte tilbage i eventyret:

”Den nyeste er den smukkeste! Så ung og dejlig! – da følte den sig ganske undseelig og stak hovedet om bag vingerne. Den var alt for lykkelig, men slet ikke stolt – thi et godt hjerte bliver aldrig stolt! Den tænkte på, hvor den havde været forfulgt og forhånet og hørte nu alle sige, at den var den dejligste af alle dejlige fugle – SÅ megen lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme ælling!”

​TAK for ordet!​

Bliv medlem 

​Som medlem, kan du få glæde af mange af vores træningslokaler og fitnessinstruktører. Du skal blot udfylde dine oplysninger i vores system, og så vender vi tilbage til dig. 

Bliv medlem

Firma​​​

​Ørum Aktiv Center

CVR: 21282502

Adresse​​

Skolebakken 43

8586 Ørum Djurs
​Find vej her